ป้ายกำกับ: สังเคาะห์แสง

Posted in ความรู้ด้านเกษตร

รู้จักหน้าที่ของใบไม้

ใบ   เป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชทุกชนิด  และพืชแต่ละชนิดก็มีรูปรางของใบที่แตกต่างกัน  เช่น ใบเรียวยาว ใบกลม ใบรี  เป็นต้น  แม้จะมีลักษณะใบที่แตกต่างกัน แต่ใบของต้นไม้ทุกชนิด จะมีมีหน้าที่เหมือนกัน คือ  สร้างอาหาร  หายใจ  และ คายน้ำ ใบของพืชมีกระบวนกา…

รายละเอียด